Kompendium wiedzy o wskaźnikach
i zasadach zakupu kampanii mediowych

Telewizja

Wskaźniki dotyczące programów, reklam pochodzą z badania telemetrycznego prowadzonego przez Nielsen Audience Measurement (NAM). Badania te polegają na monitoringu prawie 200 stacji telewizyjnych, w tym programów telewizyjnych oraz bloków reklamowych ze 120 stacji. Badania prowadzone są na losowo dobranej próbie respondentów, która odpowiada strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa. Respondenci mają zainstalowany w swoich telewizorach specjalne urządzenie moderujące, co w danej chwili oglądają. Dodatkowo zmiany kanałów respondenci dokonują za pomocą specjalnego pilota, który pozwala rozróżnić, kto z członków gospodarstwa domowego ogląda w danym czasie TV. W ten sposób dane o oglądalności „spływają” codziennie do serwera NAM i już następnego dnia znamy wyniki oglądalności programów oraz reklam.

Wskaźniki kampanii

Liczba spotów nie jest wskaźnikiem mediowym ani miarą kampanii

Przykład: W kampanii A wyemitowano 100 spotów. Kampania A wygenerowała zasięg 1% i 5 GRP.
Spoty były emitowane w stacjach niszowych rano i w nocy i osiągały bardzo niskie wartości GRP.

Przykład: W kampanii B wyemitowano 3 spoty. Kampania B wygenerowała zasięg 20% i 50 GRP.
Spoty były emitowane w głównych stacjach w Prime Time i osiągały wysokie wartości GRP.

Wskaźniki oglądalności stacji/programów

Modele zakupu kampanii telewizyjnej

Należy pamiętać, że wszystkie wskaźniki dotyczą danej grupy docelowej definiowalnej w badaniach telemetrycznych. Np. liczba GRP w grupie docelowej Kobiety w wieku 50+ będzie zupełnie inna niż w grupie Mężczyźni w wieku 15-18 lat z miast 100 000+.

Radio

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki słuchalności stacji/audycji

Modele zakupu kampanii radiowej

Uwaga 1: planując kampanię należy uwzględnić optymalny podział GRP per stacje / pakiety stacji na podstawie badań radiowych (radio track), aby uzyskać najwyższy zasięg przy najniższych kosztach.

Uwaga 2: Liczba spotów w kampanii nie jest wskaźnikiem kampanii i nie mówi nam wiele o sile i natężeniu kampanii.

Internet

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki zasięgu stron / portali

Uwaga: dane dotyczące ww. wskaźników pochodzą z badania PBI i mogą być liczone na różne grupy docelowe dostępne w niniejszym badaniu.

Modele zakupu

Prasa

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki czytelnictwa

Miary czytelnictwa pochodzące z badania PBC (Polskie Badania Czytelnictwa), mogą być liczone na różne grupy docelowe i są danymi deklaratywnymi. Wyróżniamy 2 podstawowe mierniki:

Wskaźniki te, zarówno CPW jak i SCPW, w uproszczeniu oznaczają procent grupy celowej, który czytał dany tytuł prasowy, różnią się tylko metodologią liczenia. Zazwyczaj wykorzystywany jest wskaźnik SCPW.

Wskaźniki te, zarówno CPW jak i SCPW, w uproszczeniu oznaczają procent grupy celowej, który czytał dany tytuł prasowy, różnią się tylko metodologią liczenia. Zazwyczaj wykorzystywany jest wskaźnik SCPW.

Wskaźniki nakładów i sprzedaży

Miary dotyczące nakładów i sprzedaży pochodzące z ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy) liczone są wyłącznie
dla całej populacji.

Modele zakupu kampanii prasowej

Zakup konkretnej reklamy u wydawcy. Płacimy za powierzchnię reklamową.

Uwaga 1: planując kampanię należy uwzględnić optymalny podział GRP per stacje / pakiety stacji na podstawie badań radiowych (radio track), aby uzyskać najwyższy zasięg przy najniższych kosztach.

Uwaga 2: Liczba spotów w kampanii nie jest wskaźnikiem kampanii i nie mówi nam wiele o sile i natężeniu kampanii.

Kino

Wskaźniki siły kampanii

Liczba widzów określa, ile osób widziało dany spot / kampanię. De facto jest to liczba osób, które kupiły bilet
na seanse, przy których wyświetlane są spoty z danej kampanii. Wliczane są tu również osoby, które przychodzą w trakcie lub po bloku reklamowym

Wskaźniki widowni kinowej

Dane pochodzące z badania TGI (Target Group Index) określają tylko, jaki procent/jaka liczba osób z danej grupy docelowej chodzi do kina i jak często. Dane deklaratywne.

Modele zakupu

Zakup konkretnej widowni (liczby osób, które kupiły bilet na seanse, przy których wyświetlane są spoty z danej kampanii). Dane dotyczące potencjalnej widowni estymowane są systematycznie przez sieci kinowe.

Uwaga 1: nie ma możliwości zakupu „liczby spotów” – taki wskaźnik byłby niemiarodajny. Np. w kinie w Grodzisku Mazowieckim o w godzinach 8:00 -12:00 wyemitowano na wszystkich ekranach 10 spotów, łączna widownia w tym czasie to 25 osób. W kinie w Warszawie o godzinie 19:30 na 1 ekranie wyemitowano 1 spot, łączna widownia to 300 osób.

Uwaga 2: nie ma badań kina pozwalających na zakup kampanii kinowej na określoną grupę docelową. Możliwe jest jedynie „targetowanie kontekstowe” (komedię romantyczną częściej oglądają kobiety, filmy sensacyjne mężczyźni). Ten rodzaj „targetowania” nie daje żadnej gwarancji, że kampania została obejrzana w większości przez grupę docelową, dane w żaden sposób nie mogą być przedstawiane jako mierzalne i wiarygodne.

OOH

Wskaźniki kampanii i zasięgu na podstawie Outdoor Track

Modele zakupu

Procent grupy docelowej, który widział reklamę dokładnie 1 raz. Poszczególne ratingi sumuje się (z racji, że kampania TV składa się z emisji wielu spotów), często suma przekracza 100% dlatego GRP jest podawane w liczbach całkowitych.

Procent grupy docelowej, który widział reklamę dokładnie 1 raz. Poszczególne ratingi sumuje się (z racji, że kampania TV składa się z emisji wielu spotów), często suma przekracza 100% dlatego GRP jest podawane w liczbach całkowitych.

Uwaga: przykład ma za zadanie zrozumienie wskaźnika GRP, w realnych kampaniach TV emitowanych są tysiące spotów, a poszczególne GRP dla spotu wynoszą ok. od 0,00 do 20)

Procent grupy celowej jaki widział reklamę (całą kampanię) co najmniej 1 raz. Maksymalna wartość to 100%.

Procent grupy docelowej który widział reklamę określoną liczbę razy. Np. zasięg efektywny 3+ oznacza procent grupy docelowej, która widziała reklamę minimum 3 razy. Określenie „zasięg efektywny” dotyczy liczby emisji, jaka jest potrzebna, aby dany spot/przekaz został zapamiętany/zauważony. Określenie jego poziomu zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: aktywność konkurencji, złożoność przekazu kreatywnego, okres kampanii etc.

Koszt dotarcia do jednego procenta grupy docelowej, czyli ile kosztuje 1 GRP w danej stacji.

Udział GRP w blokach w Prime Time (porze najwyższej oglądalności). Efektywne planowanie TV nie polega na emisji kampanii tylko w blokach o najwyższej oglądalności. Kampania powinna być dostosowana do rytmu oglądalności TV przez daną grupę docelową.

Udział pozycji na pierwszej, drugiej, ostatniej i przedostatniej pozycji w bloku reklamowym. Efektywne planowanie TV nie polega na emisji kampanii tylko na pozycjach premium, za które obowiązują dodatkowe opłaty, a dodatkowo często jest to niemożliwe. Rozliczenie kampanii następuje za rzeczywistą widownię, która spotkała się z reklamą bez względu na pozycję spotu w bloku. Wyższy udział pozycji premium możemy zaplanować, kiedy szczególnie zależy nam na szybkiej budowie zasięgu, w przypadku krótkich kampanii, kampanii wizerunkowych i często z dużym budżetem.

Dosł. średnia oglądalność minutowa – wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program lub kanał telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy celowej. Średnią oglądalność minutową dla całego programu oblicza się, sumując wszystkie średnie ratingi minutowe (średnią wielkość widowni oglądającej dany program w określonej minucie), a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę minut trwania programu. Może być też określany w %.

Wskaźnik określający liczbę widzów, jaka w całym badanym okresie czasu oglądała przynajmniej 1 minutę analizowanego programu telewizyjnego. Wartość ta może być wyrażona w tys. osób (RCH), lub jako procent populacji (grupy celowej), która jest obiektem analizy (RCH %).

Termin określający porę, w której dana stacja osiąga zazwyczaj najwyższą oglądalność – nadawane są wtedy programy, w których stacja pokłada największe nadzieje. Najczęściej przyjmuję się porę miedzy 18:00-22:59.

Dosł. indeks dopasowania – wskaźnik opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji lub innej grupy odniesienia. Wartość wskaźnika ustalona poniżej 100 wskazuje na relatywnie małą efektywność. Wartość wskaźnika powyżej 100 odzwierciedla nadreprezentatywność wybranej grupy docelowej wśród wszystkich konsumentów danego medium. Przy używaniu tej zmiennej należy pamiętać, że nie uwzględnia ona w swojej konstrukcji liczebności grupy docelowej.

Przykład: program kulinarny o 20:10 w stacji XYZ w grupie 16-49 (to grupa komercyjna/sprzedażowa, dla której większość stacji sprzedaje GRP) wygenerował oglądalność 10 AMR. Ten sam program w naszej grupie kampanii – kobiety w wieku 35-55 lat – wygenerował 12 AMR.

Affinity index tego programu wynosi: 12/10 = 1,2 x 100 = 120. Oznacza to, że program ten 1,2 razy częściej oglądają osoby z naszej grupy niż z grupy komercyjnej/sprzedażowej. Index wynosi tutaj 120, czyli program jest dobrze dopasowany do naszej grupy docelowej i zakup reklam przy tym programie jest opłacalny (efektywny kosztowo).

 

Zakup konkretnych spotów przy danych programach. Daje gwarancję emisji spotu przy określonym czasie i programie. Brak gwarancji realizacji estymowanej oglądalności i punktów GRP. Wyższe koszty, niż przy zakupie pakietów GRP.

Uwaga 1: zakup cennikowy dotyczy tylko stacji szerokozasięgowych: TVP: 1,2, Polsat, TVN.

Uwaga 2: bez dostępu do narzędzi analitycznych pozwalających na estymację widowni zakup cennikowy jest całkowicie nieefektywny i nie pozwala na określenie żadnej miary kampanii (zasięgu, liczby GRP).

Zakup pakietów GRP (określonej liczby GRP) w danych stacjach/pakietach stacji. Nie daje gwarancji 100-procentowej realizacji (często brakuje miejsca w blokach, gdyż najpierw sprzedawane są spoty z cennika). Zakup pakietowy to jednak niższe koszty kampanii i gwarancja opłaty tylko za zrealizowane punkty GRP zgodnie z danymi telemetrycznymi Nielsen (dane o oglądalności dostępne są już następnego dnia po emisji).

Uwaga 1: bez dostępu do narzędzi analitycznych pozwalających na estymację widowni zakup pakietowy jest całkowicie nieefektywny, gdyż nie wiemy jaki powinien być udział danej stacji/pakietu stacji w kampanii tak aby osiągnąć najwyższy zasięg przy najniższych kosztach.

Uwaga 2: bezpośredni zakup pakietów jest możliwy natomiast koszty często są znacznie wyższe niż te, które oferują domy mediowe.

Zakup cennikowy i pakietowy. Popularny sposób zakupu kampanii TV pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności kampanii a jednocześnie daje większą gwarancję realizacji kampanii.

Stosowany bardzo rzadko, nie daje żadnej gwarancji  oglądalności. Liczba spotów nie jest miarą i wskaźnikiem TV.

Zasady planowania i zakupu kampanii TV

 1. Analiza briefu klienta, w którym znajdują się minimum informacje o: grupie docelowej, budżecie, terminie kampanii, formatach spotów, celach kampanii.
 2. Ustalenie kosztów dotarcia i modelu zakupu na podstawie badań telemetrycznych, czego efektem jest ustalenie CPP (kosztów dotarcia) dla każdej stacji/pakietu.
 3. Optymalizacja kosztowo-zasięgowa w programie/programach służących do najbardziej efektywnego wykorzystania budżetu => osiągnięcia najwyższego zasięgu i GRP przy najniższych kosztach. Efektem tej analizy jest optymalny podział GRP/budżetu pomiędzy
  stacje TV/pakiety.
 4. Przesłanie media planu TV/buying briefu do Klienta. Media plan zawiera zazwyczaj informacje o liczbie GRP, zasięgu, zasięgu efektywnym, podziale GRP i budżetu na stacje/pakiety. GRP w podziale na tygodnie/miesiące. (media plan na tym etapie nie zawiera informacji o tym przy jakich programach będą spoty).
 5. Akceptacja media planu przez klienta.
 6. Zakup kampanii w stacjach TV. W przypadku modelu cennikowego: zakup spotów z cennika, który jest publikowany co miesiąc ok 10-15go dnia poprzedzającego miesiąc kampanii. W przypadku zakupu pakietów GRP – zakup pakietów GRP w stacjach/pakietach. Najczęściej jest
  to jednak model mieszany/hybrydowy: mix cennika i pakietu.
 7. Stworzenie listy spotów na podstawie list przesłanych przez stacje TV. Lista spotów zawiera wszystkie spoty w konkretnych stacjach i godzinach, które zostaną wyemitowane w kampanii (często to kilka/kilkanaście tysięcy pozycji). Lista służy do wglądu Klienta. Nie ma możliwości ingerencji. W przeciwnym razie dom mediowy nie byłby wstanie zagwarantować realizacji kampanii i wskaźników.
 8. Realizacja kampanii: codzienny monitoring czy kampania realizuje się zgodnie z planem oraz ewentualne korekty.
 9. Post buy kampanii czyli podsumowanie wszystkich parametrów, które zostały zaplanowane vs osiągnięte. Należy tu dodać, że planowane wskaźniki mediowe opierają się na estymacjach oglądalności, analizie trendów. Dom mediowy nie zleca w stacjach zasięgu jaki chce osiągnąć. Zasięg i zasięg efektywny jest estymowany z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi mediowych, jednocześnie dom mediowy gwarantuje Klientowi osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Procent grupy docelowej, który usłyszał reklamę dokładnie 1 raz. Poszczególne ratingi sumuje się (z racji, że kampania radiowa składa się z emisji wielu spotów), często suma przekracza 100% dlatego GRP jest podawane w liczbach całkowitych.

Przykład: kampania firmy XYZ polegała na emisji 5 spotów w radiu. Pierwszy spot usłyszało 40% grupy docelowej, drugi – 2%, trzeci – 60%, czwarty – 0,00%, piąty – 10%.

Łączna liczba GRP w kampanii to: 40%+2%+60% +0,00% +10% = 110%. Z racji, że nie podajemy GRP w %, łączna liczba GRP wynosi 110 (przykład ma za zadanie zrozumienie wskaźnika GRP, w realnych kampaniach radiowych emitowanych są setki, a nawet tysiące spotów, a poszczególne GRP dla spotu wynoszą ok. od 0,00 do ok.10).

Procent grupy celowej, jaki usłyszał reklamę (całą kampanię) co najmniej 1 raz. Maksymalna wartość to 100%.

Procent grupy docelowej, który usłyszał reklamę określoną liczbę razy. np. zasięg efektywny 3+ oznacza procent grupy docelowej, która słyszał reklamę minimum 3 razy. Określenie zasięg efektywny dotyczy liczby emisji, jaka jest potrzebna, aby dany spot/przekaz został zapamiętany/zauważony. Określenie jego poziomu zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: aktywność konkurencji, złożoność przekazu kreatywnego, okres kampanii etc.

Jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały danej stacji przynajmniej przez kwadrans w dniu poprzedzającym wywiad (badania radiowe są badaniami deklaratywnymi, w których respondenci udzielają odpowiedzi dotyczącej słuchalności stacji radiowych).

Jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały stacji przynajmniej raz w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad.

Jest równy odsetkowi całkowitego czasu słuchania danej stacji w stosunku do całkowitego czasu słuchania wszystkich badanych stacji i określa, jaki procent czasu poświęconego na słuchanie radia ogółem przypada na wskazaną stację. Udział w czasie słuchania może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Termin określający porę, w której dana stacja osiąga zazwyczaj najwyższą słuchalność. Nie istnieje dokładna definicja, przyjmuje się, że są to godziny 6:00 -9:30 lub nawet do 18:00 w dni tygodnia, w weekendy ok. 7:00 -15:00.

Jest to rozkład liczby lub odsetków osób, które miały określoną liczbę (co najmniej n) kontaktów z daną kampanią.

Oznacza zakup GRP w danych stacjach.

Zakup konkretnej liczby spotów w danej stacji, nie daje żadnej gwarancji słuchalności, zasięgu.

Liczba odsłon reklamy (tekstowej, bannerowej, wideo etc.).

Liczba kliknięć w daną reklamę.

Liczba akcji zdefiniowanych przez reklamodawcę, np. pobranie aplikacji, przeczytanie artykułu na stronie etc.

Liczba obejrzeń spotu reklamowego (uwaga: definicja obejrzenia jest różna w zależności od platformy).

Stosunek kliknięć do wyświetleń wyrażony w procentach.

Internauta, pojedyncza osoba.

Pojedyncza przeglądarka internetowa, a konkretnie pliki „cookies”.

Liczba odsłon danej strony/portalu ujęta w okresie miesięcznym lub dłuższym.

Liczba realnych użytkowników danej strony/portalu.

Dosł. indeks dopasowania – wskaźnik opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji lub innej grupy  odniesienia. Wartość wskaźnika ustalona poniżej 100 wskazuje na relatywnie małą efektywność. Wartość wskaźnika powyżej 100 odzwierciedla nadreprezentatywność wybranej grupy docelowej wśród wszystkich konsumentów danego medium. Przy używaniu tej zmiennej należy pamiętać, że nie uwzględnia ona w swojej konstrukcji liczebności grupy docelowej.

Model rozliczeń za kampanię reklamową w internecie. Polega on na określeniu stałej stawki, którą ma zapłacić reklamodawca za wyświetlanie reklamy w określonym czasie w serwisie wydawcy. Nie ma tu znaczenia faktyczna liczba wyświetleń, liczba kliknięć ani inne czynności wykonywane przez użytkowników.

Jest to koszt wyświetlenia 1000 razy strony z reklamą. Najczęściej jest wykorzystywany w kampaniach displayowych (banerowych), szczególnie w tych, które mają na celu kreowanie lub wzmacnianie wizerunku firmy, a nie bezpośrednie przełożenie na natychmiastowe działania. Reklamodawca w tym modelu płaci za liczbę wyświetleń strony z reklamą. Jedną z odmian współczynnika CPM jest vCPM.

Koszt pojedynczego obejrzenia spotu reklamowego. Model używany przede wszystkim w kampaniach YouTube in-Stream (opłata za pełne obejrzenie spotu do 30 sek., lub za 30 sek.

Najbardziej powszechny i najczęściej stosowany model rozliczeń w reklamie internetowej. Polega on na naliczeniu opłat za kliknięcie reklamy, a nie za samo jej wyświetlenie. Z punktu widzenia reklamodawcy wydaje się to często bardziej efektywny model niż CPM, ponieważ płaci tylko za klikniętą reklamę, a więc  przejście osoby na stronę reklamowanego serwisu. Z drugiej strony to wydawca serwisu przejmuje odpowiedzialność za atrakcyjność reklamy reklamodawcy, co nie do końca podoba się wszystkim wydawcom.

Jest to koszt ściśle określonej akcji (konwersji) na stronie internetowej. Często CPA stanowi model rozliczeń reklamodawcy z wydawcą, gdzie reklamodawca dostaje prowizję za określone działania użytkowników na stronie internetowej. Do takich działań można zaliczyć np.: wypełnienie formularza kontaktowego, pobranie pdf-a, sprzedaż, wygenerowanie leada etc.

Model aukcji dość często stosowany w reklamie internetowej. Polega on na prowadzeniu aukcji w czasie rzeczywistym – przez algorytmy. Kiedy ma dojść do wyświetlenia reklamy, wśród reklamodawców rozpoczyna się aukcja, która kończy się zwycięstwem konkretnej reklamy i wyświetleniem jej  użytkownikowi. Algorytmy w aukcji najczęściej biorą pod uwagę wiele czynników – nie tylko te związane z proponowaną przez reklamodawcę stawką, ale i historyczne CTR-y (współczynnik klikalności), trafność reklamy (na ile ona pasuje do treści strony) lub wyszukiwania użytkownika, oraz jakość strony docelowej – czyli strony, na którą zostaje przekierowany użytkownik po kliknięciu reklamy.

Procent grupy docelowej, który zobaczył reklamę dokładnie 1 raz. Poszczególne ratingi sumuje się (z racji, że kampania prasowa składa się z emisji wielu reklam/artykułów sponsorowanych), suma może przekroczyć 100%, dlatego GRP jest podawane w liczbach całkowitych.

Procent grupy celowej, który widział reklamę (całą kampanię) co najmniej 1 raz. Maksymalna wartość to 100%.

Procent grupy docelowej, który widział reklamę określoną liczbę razy. Np. zasięg efektywny 3+ oznacza procent grupy docelowej, która widział reklamę minimum 3 razy. Określenie „zasięg efektywny” dotyczy liczby emisji, jaka jest potrzebna, aby dana reklama została zapamiętana/zauważona. Określenie jego poziomu zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: aktywność konkurencji, złożoność przekazu kreatywnego, okres kampanii etc.

Liczba emisji reklam/artykułów w danej kampanii.

To wskaźnik czytelnictwa oznaczający procent i liczbę osób w grupie celowej, które czytają przeciętne wydanie pisma (dla magazynów średnia z 4 wydań, dla dzienników – z 5 lub 6 wydań). Wskaźnik modelowany jest sprzedażą egzemplarzową tytułu, w celu ograniczenia przypadkowych miesięcznych wahań w czytelnictwie, wynikających ze specyfiki badań sondażowych (min. wielkości próby).

Zmienna zerojedynkowa, jako probabilistycznie zdychotomizowana wartość CPW, gdzie wartości „0” SCPW równe są wartościom „0” CPW, natomiast wartości „1” SCPW odpowiadają wartościom większym od „ 0 ” CPW , ale przypisywane są z prawdopodobieństwem równym procentowi wydań danego pisma czytanych przez respondenta (nie każda wartość większa od „0” CPW przechodzi w wartość „1” SCPW”).

Pozostałe wskaźniki czytelnictwa:

 • CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego) – procent (liczba) respondentów, którzy czytali lub przeglądali tytuł co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego. Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu. Dla magazynów definiowany jako procent (liczba) respondentów, którzy czytali co na najmniej jedno wydanie z ostatnich 4. Dla dzienników – którzy czytali co najmniej jedno wydanie z ostatnich 2, 5 lub 6 wydań.
 • CDT (Czytelnictwo Dnia Tygodnia) – czytelnictwo wydania dziennika z określonego dnia tygodnia. Nie należy mylić z czytaniem dziennika w określony dzień tygodnia np. „czytałem w niedzielę wydanie piątkowe dziennika”. Wskaźnik modelowany sprzedażą egzemplarzową.
 • Affinity index (dosł. indeks dopasowania) – wskaźnik opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji lub innej grupy odniesienia. Wartość wskaźnika ustalona poniżej 100 wskazuje na relatywnie małą efektywność. Wartość wskaźnika powyżej 100 odzwierciedla nadreprezentatywność wybranej grupy docelowej wśród wszystkich konsumentów danego medium. Przy używaniu tej zmiennej należy pamiętać, że nie uwzględnia ona w swojej konstrukcji liczebności grupy docelowej.

Średnia liczba wydrukowanych egzemplarzy pisma na jedno wydanie w okresie 12 miesięcy (ZKDP: średni nakład jednorazowy).

Średnia sprzedaż wydań drukowanych i e-wydań w kioskach, salonach prasowych i innych punktach sprzedaży prasy i w prenumeracie, prowadzona przez kolportera lub przez wydawcę (ZKDP: średnia ze sprzedaży ogółem na 1 wydanie liczona z 12 miesięcy).

Suma liczby kontaktów (VAC) z nośnikami wybranymi do kampanii w czasie jej trwania, wyrażona przez GRP, zasięg i częstotliwość.

Liczba osób lub % grupy celowej, do której dociera kampania reklamowa z określoną częstotliwością, np. zasięg 3+ wynoszący 20% oznacza, że kampania dociera przynajmniej 3 razy do 20% grupy docelowej.

Zakup konkretnych tablic/nośników, które nie są badane.

Zakup liczby tablic, do których są przypisane GRP (tablice w zależności od ich widoczności, lokalizacji sklasyfikowane są w rożnych przedziałach cenowych, do których przypisane są przedziały GRP).